Paikkatieto on keino tutkia, havainnollistaa ja hallita ympäristöä ja yhteiskuntaa käsittelevää alueellista tietoa.

Paikkatieto on useimmille meistä tuttua, vaikka emme olisikaan siihen koskaan kiinnittäneet huomiota. Rakentaminen, liikenne, markkinointi tai vaikkapa pelastuspalvelut hyödyntävät kaikki omalla tavallaan paikkaan sidottua tietoa. Karttakuva on paikkatiedon tutuin esitysmuoto, mutta nykyaikaisten tietokonepohjaisten paikkatietojärjestelmien (GIS) soveltaminen mahdollistaa myös paljon muuta. Paikkatieto ja paikkatietojärjestelmät tarjoavatkin tehokkaan tavan hallita ja havainnollistaa ympäristöä ja yhteiskuntaa käsittelevää alueellista tietoa.

Mitä paikkatieto ja GIS ovat?

Paikkatieto, englanniksi Geographic Information eli GI, on lyhyesti määriteltynä tietoa, jolla on sijainti. Kuvattava tieto eli niin sanottu ominaisuustieto (attribuuttitieto) voi olla lähes mitä tahansa tietoa – veden syvyys, ilman lämpötila, katuosuuden liikennemäärä tai tontin rakennusoikeus. Usein ominaisuustieto on numeerista tilastotietoa, mutta se voi olla myös tekstiä, kuvaa tai muuta mediasisältöä. Luonteeltaan se voi olla niin kuvailevaa, määrällistä, ajoittavaa kuin paikantavaakin. Paikkatietoa siitä tulee kuitenkin vasta, kun sille annetaan jokin maantieteellinen sijainti eli sijaintitieto. Sijaintitiedon avulla voidaan ilmoittaa paitsi kohteen maantieteelliset koordinaatit, myös sen muoto – piste, viiva tai alue – sekä suhde muihin kohteisiin.

Ominaisuustietojen ja sijaintitietojen yhdistämisen tuloksena syntyy paikkatietoa, joka edelleen muodostaa paikkatietoaineiston, paikkatietoa sisältävän tietokokonaisuuden. Paikkatietoaineiston voi muodostaa esimerkiksi taulukko, jonne on tallennettu tietyn maantieteellisen alueen kaikkien asuntojen sijaintitiedot sekä ominaisuustietoina jokaisen asunnon pinta-ala sekä asukasluku. Tällaisen aineiston käsittely tapahtuu nykyisin tietokonepohjaisissa tietojärjestelmissä, joita kutsutaan paikkatietojärjestelmiksi. Näitä järjestelmiä kuvataan yleisesti termillä GIS, joka muodostuu lyhenteenä sanoista Geographic Information System. GIS viittaa siis kirjaimellisesti paikkatietoa käsittelevään tietojärjestelmään. GIS pitää kuitenkin pelkän tekniikan ohella sisällään kaiken, mitä paikkatiedon hyödyntämiseen tarvitaan: aineistot, työkalut, tietokoneet sekä itse käyttäjän.

Paikkatietojärjestelmässä paikkatiedot tallentuvat tietokantoihin, joita tietokoneella voidaan tarkastella joko taulukkomuodossa tai visuaalisena karttaesityksenä – järjestelmissä yhdistyvätkin tilastollisten menetelmien tehokkaat matemaattiset analyysimahdollisuudet selkeisiin kartografisiin esitystapoihin. Toisin kuin paperikartta, mahdollistaa paikkatietojärjestelmä useiden erilaisten aineistojen samanaikaisen ja joustavan tarkastelun. Paikkatietojärjestelmässä erilaiset paikkatietoaineistot, kuten tiet, rakennukset tai väestöntiheys, voidaan kuvata päällekkäin asetettuina omina tasoinaan, jolloin erilaisten alueellisten ilmiöiden välisiä suhteita voidaan tarkastella selkeästi ja havainnollisesti. Tällaista tarkastelua kutsutaan paikkatietoanalyysiksi. Paikkatietoanalyyseissä erilaisia tietoja voidaan etsiä, luokitella ja yleistää, tutkia erilaisten alueellisten kohteiden päällekkäisyyksiä tai yhteyksiä sekä visualisoida tuotettu tieto halutulla tavalla.

Paikkatietojärjestelmien avulla voimme tietokannasta, jonne asuntojen sijainnit, pinta-alat ja asukasmäärät on tallennettu, etsiä nopeasti tietyn suuruiset asunnot. Yhtä lailla voimme tuottaa myös karttakuvan, jossa asunnot on luokiteltu esimerkiksi sen mukaan, miten ahtaasti niissä asutaan – asunnot, joissa asukasta kohden on vain vähän pinta-alaa, voidaan kuvata tummalla, kun taas väljät asunnot vaaleammalla.


Paikkatieto on ominaisuustiedon ja sijaintitiedon yhdistelmä. Ominaisuustieto voi olla lähes mitä tahansa tietosisältöä. Sijaintitieto taas sitoo ominaisuustiedon tiettyyn maantieteelliseen paikkaan.

Paikkatietojärjestelmissä ominaisuustiedot kerätään ominaisuustietotaulukkoon. Kukin rivi vastaa yhtä paikkatieto-objektia.
Lounaispaikka Arbonaut Geodeettinen laitos Turun kaupunki Joensuun kaupunki